Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

Nie wiem czy chcesz być dla mnie klejem, skoro nie dość, że rozpadłam się na tyle kawałków, to jeszcze te kawałki do siebie nie pasują.
Reposted byCrossroademon Crossroademon

October 27 2017

Wszystko, co właśnie przeżywasz, zostało już kiedyś przez kogoś przeżyte. Wszystko, czym się smucisz smuciło już kiedyś kogoś innego. Do wszystkich twoich mądrych wniosków już kiedyś ktoś doszedł. W ludzkich rozterkach nie ma nic odkrywczego.

May 17 2015

4791 68d0 500
Reposted byoetiger oetiger

May 11 2015

9005 6f56 500

May 06 2015

8372 af0b 500
0088 d776 500

April 08 2015

0984 e01d 500

April 01 2015

4515 7a74 500
4323 f659 500

March 12 2015

February 04 2015

5484 2f7a 500
/ Arkadiusz Branicki
Reposted byadremyokotoperz

February 02 2015

0428 68e0 500

January 29 2015

2427 bddd 500

January 28 2015

7707 2434 500

January 24 2015

4515 6206 500
Reposted bycoffeebitchwaitingfortheguidemrymrumrupiopaufantasmagoryczniefarraway

January 18 2015

1642 5756 500
Reposted bySenyia Senyia
8239 3b0f
8144 7aa1
8103 0c62
Reposted byhenryleebadlybadly

January 15 2015

2041 f96d 500
Reposted byedhellunicornbloodigakazmierczak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl